ANUNŢ DE PARTICIPARE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Nr. 3902/AJOFM Iaşi/23.03.2017

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

 

În atenţia operatorilor economici

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ (AJOFM) IAŞI organizează, la sediul său din str. Cucu, nr. 1, Iaşi, cu respectarea dispoziţiilor Procedurei simplificate proprii nr. 3743/21.03.2017, procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de:

Servicii pentru realizarea programului de formare profesională,  pentru anul 2017,             în cadrul A.J.O.F.M. Iaşi – asigurarea de formatori pentru susținerea pregătirii teoretice și practice în cadrul cursurilor de formare profesională organizate de Centrul de Formare Profesională Iași “ (cod CPV: 80521000-2)

Obiectul contractului constă în prestarea de servicii pentru realizarea Programului de formare profesională – asigurarea de formatori pentru susținerea pregătirii teoretice și practice în cadrul cursurilor de formare profesională organizate de Centrul de Formare Profesională Iași, prin:

  • prestarea de servicii în învăţământ la cursurile de formare profesională organizate în cadrul AJOFM Iaşi, de către formatorii care asigură pregătirea teoretică şi practică;
  • prestarea de servicii în învăţământ cu caracter ocazional (examinare) la cursurile de formare profesională organizate în cadrul AJOFM Iaşi.

Numărul estimativ de ore ce urmează a fi prestate este următorul:

1. Ore pregătire teoretică:  - 4910 ore;

2. Ore pregătire practică:  - 1500 ore;

3. Pentru plata specialistului din cadrul comisiei de examinare a cursanților la finele fiecăruia din cele 42 de cursuri de formare profesională estimate ce vor fi organizate în cursul anului 2017 se va prevedea, conform prevederilor Ordin MMJS nr. 166/2017, un tarif fix/curs în cuantum de 335 lei, fără TVA, conform formulei:

(80 lei+(1 specialist x 15 pers/curs x 17 lei/pers)) =  335 lei, fără TVA/examinare curs.

Durata contractului de servicii de formare profesională este de 9 luni, până la data de 31.12.2017.

Documentația de atribuire se publică pe site-ul instituției www.ajofmiasi.ro la Secțiunea Informații publice – Legislație – Alte documente sau poate fi solicitată la e-mail: ajofm@is.anofm.ro.

Ofertele se vor depune la sediul AJOFM Iaşi, până la data de 05.04.2017, orele 1000. Limba de redactare a ofertelor este limba română.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parțiale.

Valoarea estimată a contractului este de 162.145,00 lei, fără T.V.A..

Sursa de finanțare: bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Garanţia pentru participare la procedură, în cuantum de 1625 lei, se va constitui fie prin depunerea sa în contul AJOFM Iaşi nr. RO76TREZ4065005XXX000437, deschis la Trezoreria Iași, cod fiscal 11390065, fie în numerar la casieria A.J.O.F.M. Iaşi.

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se va desfăşura la sediul AJOFM Iaşi, în ziua de 05.04.2017, începând cu orele 1200, iar rezultatul evaluării va fi comunicat operatorilor economici participanţi în termen de 2 zile de la aprobarea raportului de atribuire.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic de la sediul A.J.O.F.M. Iaşi, tel. 0232/254577, fax 0232/264682, e-mail: ajofm@is.anofm.ro, persoană de contact: Andrieș Cristina.

 

Gabriela VASILACHE

Director Executiv

An / Categorie: 
2017