ANUNT - ACHIZITIE DIRECTA

Nr. 8323/21.06.2016

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

 

În atenţia furnizorilor acreditați de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă

 

          AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IAŞI intenționează să contracteze, prin achiziție directă, Servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri și invită furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi conform H.G. nr. 277/2002, cu modificările şi completările ulterioare, să depună oferte în acest sens.

          Servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri vor fi acordate unui număr de 90 șomeri înregistrați în evidențele A.J.O.F.M. Iași, iar minim 5% dintre aceștia trebuie să inițieze o afacere/activitate independentă până la finele contractului.

          Caietul de sarcini pentru elaborarea ofertelor tehnice poate fi obținut de la sediul AJOFM Iași din Iași, str. Cucu, nr. 1 sau prin e-mail la adresa ajofm@is.anofm.ro.

          Ofertele tehnice se vor depune la sediul A.J.O.F.M. Iaşi din Iași, str. Cucu, nr. 1, până în data de 29.06.2016, orele 0900. Limba de redactare a ofertelor este limba română. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parțiale.

          Ofertanții vor depune la oferta tehnică și Certificatul de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii, şomaj), emis de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi au sediul social, de unde să rezulte că nu au datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor  – în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul.

Ofertele financiare vor fi depuse în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) la secțiunea Cumpărări Directe – Lista catalog de servicii, până la data de 29.06.2016, orele 1000. Prețul va trebui să exprime tariful /persoană asistată și va fi în lei, fără T.V.A..

          Criteriul de evaluare este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Durata contractului va fi de 3 luni (01.07.2016 - 30.09.2016).

Valoarea estimată a contractului de servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri este de 63000 lei, fără T.V.A..

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.J.O.F.M. Iaşi, la tel. 0232/254577, fax 0232/264682, e-mail: ajofm@is.anofm.ro.

 

Gabriela Vasilache

Director  Executiv

An / Categorie: 
2016