Anunt achizitie publica

Nr.2412/28.03.2019

                                                                                                                                 Nr. 2412/28.03.2019

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

 

În atenţia operatorilor economici

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ (AJOFM) IAŞI organizează, la sediul său din str. Cucu, nr. 1, Iaşi, cu respectarea dispoziţiilor Procedurii simplificate proprii nr. 2175/21.03.2019, procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de:

 

Servicii pentru realizarea programului de formare profesională,  pentru anul 2019, în cadrul AJOFM Iaşi – asigurarea de formatori pentru susținerea pregătirii teoretice și practice în cadrul cursurilor de formare profesională organizate de Centrul de Formare Profesională Iași “  (cod CPV: 80521000-2)

 

Obiectul contractului constă în prestarea de servicii pentru realizarea Programului de formare profesională – asigurarea de formatori pentru susținerea pregătirii teoretice și practice în cadrul cursurilor de formare profesională organizate de Centrul de Formare Profesională Iași, prin:

  • prestarea de servicii în învăţământ la cursurile de formare profesională organizate în cadrul AJOFM Iaşi, de către formatorii care asigură pregătirea teoretică şi practică;
  • prestarea de servicii în învăţământ cu caracter ocazional (examinare) la cursurile de formare profesională organizate în cadrul AJOFM Iaşi.

Numărul estimativ de ore ce urmează a fi prestate este următorul:

1. Ore pregătire teoretică:                 - 3450 ore;

                                         2. Ore pregătire practică:                  - 1700 ore.

3.Pentru plata specialiștilor din cadrul comisiei de examinare a cursanților la finele fiecăruia din cele 28 de cursuri de formare profesională estimate ce vor fi organizate în cursul anului 2019 se va prevedea, conform prevederilor Ordin MMJS nr. 166/2017, un tarif/speciliast/examinare în cuantum de 335 lei, fără TVA, conform formulei:

(80 lei+(1 specialist x 15 pers/curs x 17 lei/pers)) =  335 lei, fără TVA/specialist.

Durata contractului de servicii de formare profesională este de 9 luni, până la data de 31.12.2019.

Documentația de atribuire se publică pe site-ul instituției www.ajofmiasi.ro la Secțiunea Informații publice – Legislație – Alte documente sau poate fi solicitată la e-mail: ajofm@is.anofm.ro.

Ofertele se vor depune la sediul AJOFM Iaşi, până la data de 10.04.2019, orele 1000. Limba de redactare a ofertelor este limba română.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parțiale.

Valoarea estimată a contractului este de 160.540,00 lei, fără T.V.A..

Sursa de finanțare: bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Garanţia pentru participare la procedură, în cuantum de 1700 lei, se va constitui fie prin depunerea sa în contul AJOFM Iaşi nr. RO76TREZ4065005XXX000437, deschis la Trezoreria Iași, cod fiscal 11390065, fie în numerar la casieria A.J.O.F.M. Iaşi.

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se va desfăşura la sediul AJOFM Iaşi, în ziua de 10.04.2019, începând cu orele 1200, iar rezultatul evaluării va fi comunicat operatorilor economici participanţi în termen de 2 zile de la aprobarea raportului de atribuire.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic de la sediul A.J.O.F.M. Iaşi, tel. 0232/254577, fax 0232/264682, e-mail: ajofm@is.anofm.ro, persoană de contact: Andrieș Cristina.

 

            Gabriela VASILACHE

Director Executiv

An / Categorie: 
2019