Concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector clasa I, grad profesional asistent

A N U N Ţ

 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ IAȘI,

organizează, la sediul din Iași, str. Cucu, nr. 1, concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

 

               Condiții de participare la concurs :

 • pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
 • cunoștințe de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
 • abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

 

Concursul constă în :

 • selectarea dosarelor de înscriere
 • proba scrisă: 20.03.2017 - ora 10.00
 • interviul: 22.03.2017, începând cu ora 10.00

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ, la secretarul comisiei de concurs, până la data de 08.03.2017 (inclusiv) și trebuie să conțină  în mod obligatoriu următoarele documente :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere (se obține de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ);
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar;
 • documente care să ateste vechimea în specialitatea studiilor de minim 1 an;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (formularul se obține de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Iași, Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ al instituției

Telefon 0232/254577

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea  transparenței în exercitarea demnităților  publice, a funcțiilor și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 200/2006 (*actualizată*) privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale;
 12. Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), cu modificările și completările ulterioare;
 13. Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

          Afişat pe site-ul AJOFM Iaşi, astăzi, 17.02.2017

An / Categorie: 
2017