Concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de referent clasa III, grad profesional asistent

A N U N Ț

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ IAȘI,

organizează, la sediul din Iași, str. Cucu nr. 1, concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de referent clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Achiziţii publice, Administrativ, Protecţia muncii şi PSI

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

               Condiții de participare la concurs :

 • pregătire de specialitate: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechimea minimă în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice  - 6 luni;
 • cunoștințe de operare PC: Word, Excel, PowerPoint,  Internet – nivel mediu;
 • abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
 • disponibilitate pentru deplasări în vederea participării la perfecționări, specializări sau schimburi de experiență specifice domeniului de activitate.

Concursul constă în :

 • selectarea dosarelor de înscriere
 • proba scrisă: 19.12.2016 - ora 10.00
 • interviul: 21.12.2016, începând cu ora 13.00

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ, la secretarul comisiei de concurs, până la data de 08.12.2016 (inclusiv) și trebuie să conțină  în mod obligatoriu următoarele documente :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere (se obține de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ);
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (formularul se obține de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Iași, Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ al instituției

Telefon 0232/254577

                                                      BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de referent clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Achiziţii publice, Administrativ, Protecţia  muncii şi PSI

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 privind aprobarea Normelor metodologie de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*) privind achiziţiile publice;
 7. Hotararea  nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 8. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*)privind apărarea împotriva incendiilor;
 9. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în muncă.

             Afişat pe site-ul AJOFM Iaşi, astăzi, 18.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

An / Categorie: 
2016