Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic debutant

A N U N T

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI,

organizeaza la sediul sau din Iasi, str. Cucu nr. 1, concurs in vederea ocuparii postului de:

 

 • Consilier juridic, clasa I, debutant,  Compartiment Juridic, Relatii cu Publicul

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

               Conditii de participare la concurs :

·         pregatire de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul juridic ;

·         cunostinte de operare PC : Word, Excel, PowerPoint,  Internet – nivel mediu;

·         abilitati, calitati, aptitudini necesare: initiativa si creativitate, capacitate de adaptare la munca in echipa, efort intelectual, seriozitate .

Concursul consta in :

·         selectarea dosarelor de inscriere,

·         proba scrisa: 15.12.2015 - ora 9.00

·         interviul: 17.12.2015, incepand cu ora 12.00

Dosarele de inscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ, la secretarul comisiei, pana la data de 04.12.2015 si trebuie sa contina  in mod obligatoriu urmatoarele documente :

·         copia actului de identitate;

·         formularul de înscriere (se obtine de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ);

·         copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

·         cazierul judiciar;

·         adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

·         declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica (se obtine de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul AJOFM Iasi, Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ al institutiei

Telefon 0232.254577

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,
 3. Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor  publice, a functiilor si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
 5. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
 6. Hotararea Guvernului nr. 174/2002 privind aprobarea Normelor metodologie de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
 7. Hotararea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instrctiunile de implementare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare,
 8. Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
 9. Ordinul nr. 85/2002 Aplicarea procedurii de primire si solutionare a cererilor de loc de munca sau a indemnizatiei de somaj, cu modificarile si completarile ulterioare,
 10. Codul Muncii (Legea nr. 53/2003),republicata
 11.  Ordonanta nr. 92 din 24 decembrie 2003 (*republicata*) privind  Codul de procedura fiscala*),
 12. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
 13. Lege-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, republicata,
 14. Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,
 15. Legea nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicata*) privind ucenicia la  locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
 16. Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat, republicata,
 17. Ordonanta nr. 129 din 31 august 2000 (*republicată*) privind formarea profesională a adulţilor*),
 18. Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000  privind formarea profesionala a adultilor,republicata.
An / Categorie: 
2015