Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant

A N U N T

 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ IAȘI,

organizează, la sediul din Iași, str. Cucu nr. 1, concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Control, îndeplinirea măsurilor asiguratorii și executarea silită a debitelor

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

               Condiții de participare la concurs :

 • pregătire de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în științe economice;
 • cunoștințe de operare PC: Word, Excel, PowerPoint,  Internet – nivel mediu;
 • abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
 • Disponibilitate pentru deplasări în vederea participării la perfecționări, specializări sau schimburi de experiență specifice domeniului de activitate.

 

              Concursul constă în :

 • selectarea dosarelor de înscriere
 • proba scrisă: 30.06.2016 - ora 10.00
 • interviul: 04.07.2016, începând cu ora 10.00

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ, la secretarul comisiei de concurs, până la data de 17.06.2016 (inclusiv) și trebuie să conțină  în mod obligatoriu următoarele documente :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere (se obține de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ);
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (formularul se obține de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Iași, Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ al instituției

         Telefon 0232/254577

          BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 privind aprobarea Normelor metodologie de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările  ulterioare;
 9. Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților;
 10. Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior;
 11. Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale,actualizată;
 12. Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
 16. Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;
An / Categorie: 
2016