Indemnizatie somaj

 

Cine are calitatea de somer?

Ce reprezinta indemnizatia de somaj?

Cine sunt beneficiarii indemnizatieii de somaj?

Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj?

Cuantumul indemnizatiei de somaj

Obligatiile beneficiarilor de indemnizatie de somaj

Cand inceteaza plata indemnizatiei de somaj?

Documente care insotesc cererea pentru indemnizatia de somaj:

In afara documentelor de mai sus vor mai fi prezentate si alte documente in functie de categoriile de solicitanti de indemnizatie se somaj:

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc:

Cine nu beneficiaza de indemnizatie de somaj?

 

 

Cine are calitatea de somer?

Persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
-- este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
-- starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
-- nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;
-- este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.

tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile mentionate, se înregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se încadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
    a) se afla în sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
    b) are dizabilitatii;
    c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
    d) are copii in intretinere;
    e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    f) este victimă a traficului de persoane.

tanar NEET - tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala;

In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj persoanele care nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare, sunt persoanele care se pot gasi in una din urmatoarele situatii:

-- le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor;

-- le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

-- le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

-- au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoare indicatorului social de referinta, in vigoare;

-- au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

-- le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

-- reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora.

 - le-au incetat contractul de mandat sau contractul de management;

 - le-au incetat activitatea desfasurata in baza raportului juridic, din motive neimputabile lor;

 

Sunt asimilate somerilor persoanele care  nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant daca indeplinesc urmatoarele conditii:

-- sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
-- sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

 Ce reprezinta indemnizatia de somaj?

O compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant care nu s-au putut incadra in munca;Cine sunt beneficiarii indemnizatieii de somaj?

1. Somerii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
-- au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
-- nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
-- nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
-- sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliu sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

2. Persoanele asimilate somerilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
-- sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, in termen de 60 de zile de la absolvire;

 Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj?

Indemnizatia de somaj se acorda pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare:
-- 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an si pentru absolventi;
-- 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
-- 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 aniCuantumul indemnizatiei de somaj

Este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a) 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
b) la suma de mai sus se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare:

-- 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
-- 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
-- 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
-- 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 ani;

Pentru absolventi, indemnizatia de somaj este o suma fixa, lunara, al carei cunatum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acesteia.

Obligatiile beneficiarilor de indemnizatie de somaj

a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;
d) sa caute activ un loc de munca;
e) sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical.Cand inceteaza plata indemnizatiei de somaj?

-- la data incadrarii in munca, pentru o perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni;
-- la data de intai a lunii urmatoare lunii in care  realizat, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
-- la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
-- la data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregatirii sau nivelului studiilor;
-- la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
-- daca perioada de pensionare pentru invalididate depaseste 12 luni;
-- la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate ori a pensiei anticipate partiale sau la data cand pensia de invalididate  devine nerevizuibila;
-- la data plecarii din tara a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
-- la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
-- in cazul decesului beneficiarului;
-- la expirarea termenelor prevazute pentru repunerea in plata, dupa suspendare in anumite conditii;
-- la expirarea termenlor prevazute de lege la momentul stabilirii dreptului;
-- la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul absolventilor;
-- la data de la care isi incepe desfasurarea activitatii in functii elective sau la data la care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
-- la data angajarii, conform legii, pe baza de contract, in situatia soldatilor si grdatilor voluntari;
-- la data promovarii concursului national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii;
-- de la data la care  desfasoara o activitate pentru o perioada mai mare de 12 luni, in baza unui raport juridic in considerarea caruia se realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri din contracte/conventiii incheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil, sau in temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Documente care insotesc cererea pentru indemnizatia de somaj:

-- actul de identitate, in original;
-- actele de studii si de calificare, in original si in copie;
-- adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;
-- acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare. Informatiile privind veniturile certificate se pot obtine si  la solicitarea agentiei  judetene  pentru ocuparea fortei de munca, de la organele fiscale teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.In afara documentelor de mai sus vor mai fi prezentate si alte documente in functie de categoriile de solicitanti de indemnizatie se somaj:

1. In cazul persoanelor provenite din munca:
a) carnetul de munca,  (in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta si alte acte care atesta existanta unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 si, dupa caz, vechimea in munca, realizata anterior datei de 1 martie 2002), in original si copie, adeverinte tip carte de munca completate incepand cu 01.01.2011de catre angajatorii cu care au avut raporturi de munca/serviciu pana la data incetarii contractului de munca, in original si copie,  adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare luna din ultimele 12 luni (anexa nr. 26)

b) copie de pe hotararea judecatoreasca definitiva prin care instanta a dispus reintegrarea in munca, atunci cand reintegrarea nu mai este posibila la unitatatea la care persoana a fost incadrata in munca anterior, din cazua incetarii definitive a activitatii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
c) adeverinta de la unitatea care a preluat patromoniul unitatii la care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cazua desfiintarii postului;

2. In cazul pensionarilor de invalididate care isi redobandesc capaciatea de munca:
a) carnetul de munca, (in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta si alte acte care atesta existanta unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 si, dupa caz, vechimea in munca, realizata anterior datei de 1 martie 2002) , in original si copie, adeverinte tip carte de munca completate incepand cu 01.01.2011de catre angajatorii cu care au avut raporturi de munca/serviciu pana la data incetarii contractului de munca, in original si copie,  adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare luna din ultimele 12 luni (anexa nr. 26)

b) decizia de revizuire medicala in original, si in copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din care sa rezulte redobandirea capacitatii de munca;
c) adeverinta de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupa caz, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;

3. In cazul persoanelor ale cararor raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora:
a) carnetul de munca, in original si in copie, si/sau adeverinta de la angajator, dupa caz;
b) act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

4. In cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioda de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pergatirii profesionale:
a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie;
b) adeverinta eliberata de catre un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca,  acreditat in conditiile legii  (prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidente proprii);

5 In cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatiri profesionale:
a) actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in origical si in copie.

b)certificatul de incadrare cu grad de  handicap, in original si copie.

 Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc:

-- la data la care nu si-a indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii, sau ori de cate ori sant solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
-- pe perioada indeplinirii serviciului militar;
-- la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada determinata de cel mult 12 luni;
-- la data obtinerii autorizarii pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj, la cererea persoanei care se deplaseaza in inetriorul Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in Elvetia pentru a cauta un loc de munca si doreste sa isi mentina plata indemnizatiei de somaj, conform prevederilor legale, pe o perioada de maximum 3 luni sau, dupa caz, 6 luni, cu aprobarea agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are, dupa caz, domiciliul sau resedinta;
-- pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
-- la data pensionarii pentru invaliditate;
-- pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la indeplinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap;
-- pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare, sau dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;
-- pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, in situatia in care aceste drepturi banesti se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj;
-- la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei, in situatia in care plata indemnizatiei de somaj nu se suspenda in conditiile legii;
-- la data inceperii desfasurarii unei activitati pentru o perioada mai mica de 12 luni, in baza unui raport juridic in considerarea caruia se realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri din contracte/conventiii incheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil, sau in temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Cine nu beneficiaza de indemnizatie de somaj?

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj:
-- persoanele care, la data solicitari dreptului refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor;
-- persoanele care refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
-- absolventii care, la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;
-- absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii;
-- persoanele care au incetat raporturile de munca sau de serviciu prin acordul partilor sau prin demisie.

Repunerea în plată după suspendarea indemnizatiei de somaj se face  de la data depunerii cererii in termen de:

 

  • 60 de zile calendaristice de la data suspendarii pentru neprezentare la viza la data programari;
  • 30 de zile calendaristice de la data incetarii serviciului militar activ, a contractului de munca pe perioada determinata, arest preventiv sau pentru executatrea unei pedepse privative de libertate de pina la 12 luni,   pensionare pentru invaliditate; concediu medical si indemnizatie pentru crestera copilului pina la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap, acordarea platilor compensatorii din bugetul asigurarilor pentru somaj ;
  •  nu mai triziu de 3 luni de la data suspendarii pentru plecare din tara;