Munca in strainatate

 

Unde trebuie să mă adresez atunci când doresc să beneficiez de dreptul la indemnizaţia de şomaj în baza  Regulamentelor europene?

- Dacă indemnizaţia de şomaj este solicitată în România, trebuie să vă adresaţi agenţiei municipiului Bucureşti sau agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială aveţi domiciliul.
- Dacă indemnizaţia de şomaj este solicitată într-un alt Stat Membru, trebuie să vă adresaţi instituţiei de asigurări de şomaj din regiunea în care v-aţi desfăşurat activitatea sau, după caz, din regiunea în care îşi are sediul angajatorul dvs. 


 

Câmpul de aplicare personal - persoanele care beneficiază de prevederile Regulamentelor 883/2004 şi 987/2009?

- cetăţeni ai statelor membre, apatrizi sau refugiaţi care sunt rezidenţi într-un stat membru şi care se află/s-au aflat sub incidenţa legislaţiei unuia sau mai multor state membre, precum şi membrilor de familie şi urmaşilor acestora.

- urmaşii persoanelor care s-au aflat sub incidenţa legislaţiei unuia sau mai multor state membre, indiferent de cetăţenia acestora, atunci când urmaşii sunt cetăţeni ai unui stat membru sau sunt apatrizi/refugiaţi cu reşedinţa într-un stat membru.


 

În ce state se aplica Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială?

Prevederile Regulamentelor 883/2004 şi 987/2009 sunt aplicabile în relaţia cu statele membre UE începând cu data de 1 mai 2010.

Statele Membre ale UE:  Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Spaţiul Economic European:  Norvegia, Islanda, Liechtenstein – în relaţia cu aceste state, Regulamentele CE 883/2004 şi 987/2009 au devenit aplicabile începând cu data de 1 iunie 2012.

Regulamentele CE 883/2004 şi 987/2009 în domeniul securităţii sociale au devenit aplicabile în relaţia cu Elveţia începand cu data de 1 aprilie 2012.


 

Foarte important!

Spre deosebire de alte tipuri de prestații, în ceea ce privește șomajul, principiul cumulării se aplică numai dacă ați realizat cea mai recentă perioadă de asigurare în statul membru în care solicitați prestațiile. Cu alte cuvinte, ar trebui să solicitați prestațiile de șomaj în statul în care ați fost angajat ultima dată (cu excepția lucrătorilor frontalieri şi a altor categorii de lucrători frontalieri care și-au păstrat reședința în alt stat membru decât cel în care lucrează.

Formulare:

Decizia Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Sociala nr. E4/2014 prelungeste implicit aplicabilitatea dispozitiilor Deciziei E1/2009, respectiv posibilitatea utilizarii formularelor de tip vechi (E-uri).

În aplicarea prevederilor noilor regulamente europene, vor circula două tipuri de formulare europene:

-  documente portabile, care circulă în relaţia institutie – client – institutie.

- SED-uri/documente electronice structurate, care circulă de la instituţie la instituţie. Acestea vor fi utilizate în cadrul schimbului electronic de date între instituţiile competente din două sau mai multe state membre, care va fi obligatoriu începând cu data de 1 ianuarie 2013, dar vor circula pe suport de hâtie până când schimbul electronic va deveni funcţional la nivelul instituţiilor implicate.

Documente portabile:

U1 – certifică perioadele de asigurare care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj (înlocuieste E 301 în circuitul instituţie-client-instituţie)

U2 – certifică perioada în care un şomer îşi menţine dreptul la prestaţii de şomaj atunci când îşi caută de lucru în alt stat membru (înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie – client – instituţie)

U3 – menţionează circumstanţele de natură să afecteze dreptul la prestaţii potrivit legislaţiei pe care o aplică instituţia care emite documentul (înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie – client – instituţie)

În general, documentele portabile sunt emise la cerere. Cu toate acestea, dacă uitaţi să solicitaţi documentul relevant înainte de plecare, aceasta nu vă va împiedica să solicitaţi prestaţii: instituţia celuilalt stat membru va obţine informaţiile necesare direct de la instituţia competentă din statul dumneavoastră. Acest fapt ar putea însă cauza anumite întârzieri ale deciziei privind cererea dumneavoastră.

Art. 61 al Regulamentului 883/2004 (Regulamentul de bază – RB) şi articolul 54 (1) al Regulamentului 987/2009 (Regulamentul de aplicare – RA):

Totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de activitate independentă realizate în diferite state membre în vederea stabilirii dreptului şi duratei de acordare a prestaţiilor de şomaj într-un alt stat membru, cu condiţia ca persoana în cauză să fi realizat cel mai recent astfel de perioade în conformitate cu legislaţia în baza căreia se solicită prestaţia. Această prevedere nu este diferită faţă de prevederea similară a Regulamentului 1408/71, cu excepţia faptului că este menţionată în mod distinct luarea în considerare a perioadelor de activitate independentă.

Menţinerea dreptului la prestaţii de şomaj (exportul prestaţiei de şomaj) pentru şomerii care se deplasează în alt stat membru în vederea căutării unui loc de muncă

Condiţiile în care se autorizează menţinerea dreptului la plata prestaţiei şi cele referitoare la înregistrarea şomerului au rămas neschimbate în raport cu art. 69 al Regulamentului 1408/71, respectiv:

- şomerul trebuie să rămână la dispoziţia instituţiei competente timp de 4 săptamâni de la data deschiderii dreptului la prestaţii de şomaj.

- în termen de 7 zile de la data obţinerii autorizării exportului prestaţiei de şomaj, şomerul trebuie să se înregistreze în evidenţa serviciilor de ocupare din statul în care îşi caută un loc de muncă şi să se supună procedurilor de control  pe perioada exportului.

Există însă şi o serie de prevederi noi ale regulamentelor şi anume:  

- perioada de „export” a prestaţiei poate fi extinsă de instituţia competentă de la 3 luni la maximum 6 luni.

- plata prestaţiei de şomaj va fi efectuată direct de către instituţia competentă, iar monitorizarea situaţiei şomerului şi comunicarea informaţiilor privind înregistrarea, căutarea unui loc de muncă sau faptele de natură să modifice dreptul la prestaţii constituie responsabilitatea instituţiei din statul în care şomerul s-a deplasat pentru a-şi căuta un loc de muncă.

Pentru alte detalii puteţi consulta site-ul: