Servicii pentru angajatori

 

 

 

Subventionarea locurilor de munca

Încadrarea absolvenţilor conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, actualizata

    Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.
    Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevăzută la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni.
     Nu beneficiază de prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002, actualizata:
    a) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ;
    b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ;
    c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;
    d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.
 Suma prevăzută,  in cuantum de 900 lei, se acordă angajatorilor care beneficiază conform prevederilor legale de aceste sume şi în situaţia în care, în perioada de acordare a sumelor sau în perioada în care există obligaţia legală de menţinere a raporturilor de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ din rândul persoanelor cu handicap nu mai au statut de persoană cu handicap.

 Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.
  Măsura de stimulare prevăzută la art. 80 se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvent, precum şi pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă.
 Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile art. 80 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incheierii.

 Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului prevăzut mai sus, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:
    a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) şi e), art. 61 lit. d) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.l puţin 18 luni de la data încheierii*).

 Angajatorii care, după îndeplinirea obligaţiei  mentinerii raporturilor de munca de 18 luni, continua raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii.
 Ajutorul financiar prevăzut mai sus, poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligaţiei de 18 luni.
Prin contribuţii sociale datorate de angajatori se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări pentru şomaj.
 Ajutorul financiar se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii.

Art. 80 - Acte necesare
Art. 80 - Anexa 15
Art. 80 - Anexa 15.1
Art. 80 - declaratie angajator 80 (3) c)

Art. 80 - declaratie angajator 80 (3) d)

Art. 80 - declaratie angajator 97 g)

Art. 80 - declaratie angajator 97 h)
Art. 80 - declaratie angajat
Art. 80 - Anexa 16

Incadrare in munca a somerilor peste 45 ani, a somerilor parinti unici sustinatori ai familiei monoparentale, someri de lunga durata, tineri NEET, someri persoane cu handicap conform art. 85 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 76/2002, actualizata

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

 De facilităţile prevăzute mai sus beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Facilităţile prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) se acordă angajatorilor şi în situaţia în care, în perioada acordării acestora sau în cea în care există obligaţia legală de menţinere a raporturilor de muncă, persoanele beneficiare nu mai au statut de părinte unic susţinător al familiei monoparentale sau statut de persoană cu handicap, după caz.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la art.85 alin. (1) şi (2) anterior termenului de 18 luni sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, actualizata.

Facilităţile prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 76/2002, actualizata, se acordă angajatorilor în situaţia în care tinerii NEET şi persoanele din categoriile menţionate sunt înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Incadrarea in munca a somerilor care in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc conditiile de pensionare (anticipata partial, limita de varsta) conform art. 85 alin. (5) din Legea nr. 76/2002, actualizata

Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei.

Facilităţile prevăzute la art. 85 alin. (5) din Legea nr. 76/2002, actualizata, se acordă angajatorilor în situaţia în care tinerii NEET şi persoanele din categoriile menţionate sunt înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 85 - Acte necesare someri peste 45 de ani
Art. 85 - Acte necesare unici sustinatori
Art. 85 - Acte necesare persoane cu handicap
Art. 85 - Acte necesare - pensie

Art. 85 - Acte necesare - someri lunga durata
Art. 85 - Acte necesare - tineri NEET
Art. 85 - Anexa 19
Art. 85 - Anexa 19.1
Art. 85 - Anexa 20
Art. 85 - Declaratie art. 85 (6)
Art. 85 - Declaratie persoane cu handicap
Art. 85 - Declaratie pensie
Art. 85 - Declaratie tineri NEET

Încadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor

Încadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor (conf. Legii nr. 72/2007)

Angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Stimulentul financiar se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar prevazut este de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.

Legea 72 - Acte necesare
Legea 72 - Adresa
Legea 72 - Anexa 1
Legea 72 - Anexa 2
Legea 72 - Conventie
Legea 72 - declaratie

 

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala (conf. art. 93^1 din Legea 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca tineri in conditiile unui contract de solidaritate, denumiti in continuare angajatori de insertie, vor incheia conventii  cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi prin care aceasta se angajeaza sa ramburseze lunar salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor dar nu mai mult de  două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.
Suma prevăzută mai sus se acordă în situaţia în care:
a) încadrarea în muncă se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea duratei
b) locul de muncă pe care este încadrat tânărul este un loc de muncă vacant, care a fost comunicat agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale;
c) sunt îndeplinite şi alte condiţii prevăzute de dispoziţiile legale, stabilite potrivit prevederilor art. 95, din Legea 76/02, consolidata,pentru acordarea acestei sume.
Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale tinerilor cu risc de marginalizare socială, anterior datei la care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare tânăr cu risc de marginalizare pentru care a încetat raportul de muncă anterior datei menţionate, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) lit. a) din Legea 76/02, consolidata.
Dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate angajatorul de inserţie menţine raportul de muncă cu tânărul care a fost încadrat în condiţiile art. 93^4, atunci beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru această persoană, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei.
Valoarea indicatorului social de referinţă, avută în vedere la calculul indemnizaţiei de şomaj la care tânărul ar fi avut dreptul în condiţiile legii, dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei, este valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data respectivă.
Suma prevăzută  se acordă angajatorului pe perioada menţinerii raporturilor de muncă, dar nu mai mult de 2 ani. Suma se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoana pentru care se acordă aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihnă. Pentru perioada în care raporturile de muncă ale persoanei  sunt suspendate, sumele prevăzute la art. 93^4 şi 93^6 din lege nu se acordă.
Sumele cuvenite pentru măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, se deduc de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.
Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^6 din lege, angajatorii de inserţie vor depune:
a) declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale;
b) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 31, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană Iasi.
Actele necesare incheirii conventiei intre angajatorul de insertie si A.J.O.F.M. Iasi sunt:
1. Conventie: conform model(2 exemplare in original)
2. Tabel anexa la conventie: conform model(2 exemplare in original)
3. Contract munca durata ne/determinata(+REVISAL): copie certificata de angajator
4. Repartitie
5. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că acesta nu mai beneficiază pentru aceleaşi persoane de alte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă a căror finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale.
Tanar cu risc de marginalizare socială - persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:
a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
b) are dizabilităţi;
c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victimă a traficului de persoane.
În vederea acordării serviciilor care constituie acompaniament social personalizat, tinerii cu risc de marginalizare socială încheie cu A.J.O.F.M. Iasi un contract de solidaritate cu o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de 1 an, conform modelului.
Durata contractului de solidaritate, cu excepţia situaţiei în care tânărul a împlinit vârsta de 25 de ani, nu poate depăşi data la care tânărul împlineşte vârsta de 26 de ani.
În situaţia tinerilor care au împlinit vârsta de 25 de ani, dar nu au împlinit vârsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se încheie pe o perioadă de un an.
În vederea încheierii contractului de solidaritate, tinerii cu risc de marginalizare socială, înregistraţi în evidenţa A.J.O.F.M. Iasi, depun următoarele documente:
a) carte identitate: original + copie
b) adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice: original
c) documente din care să rezulte că se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 5 pct. IV^3 din Legea 76/02 consolidata.
d) act studii.
Documentele prevăzute sunt, după caz:
a) pentru tinerii care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem, documentul care să ateste că se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;
b) pentru tinerii cu dizabilităţi, certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii;
c) pentru tinerii care nu au familie, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere că nu au familie sau, după caz, certificatele de deces ale părinţilor; pentru tinerii a căror familie nu le poate asigura întreţinerea, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere a membrilor familiei în a cărei întreţinere se află tânărul, conform legii, că aceştia nu îi pot asigura întreţinerea sau copia dispoziţiei de acordare a ajutorului social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ori a dispoziţiei de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
d) pentru tinerii care au copii în întreţinere, certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, precum şi, după caz, certificatul de căsătorie; în situaţia în care tinerii care au copii în întreţinere sunt beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, se va prezenta numai copia dispoziţiei primarului de acordare a acestui drept;
e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate, dovada din care să rezulte că au executat pedepse privative de libertate;
f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane, documentul emis de autoritatea competentă.
Documentele prevăzute mai sus, cu excepţia declaraţiilor pe propria răspundere, se prezintă în original şi în copie, iar copiile certificate de funcţionarul public al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene se păstrează de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană.
Certificarea se face prin înscrierea pe copie a menţiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele şi semnătura persoanei care a făcut menţiunea şi de data la care s-a făcut menţiunea.
Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. c) din Legea 76/02, prin tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani ai cărei părinţi au decedat sau provine dintr-o familie beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ori de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. d) din Legea 76/02, prin tânăr care are copii în întreţinere se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, are drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care îi are în întreţinere, are stabilit un drept de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 93^1 - Acte necesare
Art. 93^2 - Contract solidaritate
Art. 93^4 - Conventie
Art. 93^4 - Declaratie angajator

Art. 93^4 - Declaratie art. 93^4 alin. (4)
Art. 93^4 - Tabel anexa
Art. 93^4 - Tabel plata
 

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior

La data de 12.03.2014 a intrat în vigoare Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior, pe o perioadă de şase luni de la debutul lor în profesie.
Legea nr. 335/2013 reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.
Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.
Realizarea stagiului, drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu sunt stabilite prin contractul de stagiu, care se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, cu o durată de şase luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, în baza unui model cadru stabilit prin normele metodologice.
Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:
- bugetul propriu al angajatorului;
- fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj;

- sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
- alte surse, potrivit legii.
Pentru finanţarea din bugetul asigurărilor de şomaj, angajatorii care încheie un contract de stagiu beneficiaza lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, de o sumă in cuantum de 1.350 lei/luna, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.
Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 din Normele Metodologice.
În situaţia în care convenţia nu se încheie în termenul de 30 de zile lucratoare de la incheierea contractului de stagiu, angajatorul nu mai beneficiază de sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru acel contract de stagiu.
Incheierea convenţiei cu AJOFM Iasi presupune depunerea de catre angajatorii interesati a următoarelor documente:
    a) actul de identitate al stagiarului, în copie;
    b) contractul individual de muncă, în copie;
    c) contractul de stagiu, în copie.

Sumele acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj conform prevederilor Legii nr. 335/2013, art. 28 alin. (1) din lege se acordă lunar angajatorilor, de la data încheierii contractului de stagiu, proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.
Verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar se efectuează în baza declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, depusă de angajatori potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a următoarelor documente care se depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti:
    a) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;
    b) fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor stagiari şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator.

Suma lunara cuvenită conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013  se deduce de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.
Pentru a beneficia de finanţare  din  bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 , la încheierea convenţiei angajatorul declară pe propria răspundere că anterior încheierii contractului individual de muncă nu a avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de stagiu, pentru aceeaşi specializare absolvită. Aceasta declaraţie constituie secţiune distinctă în convenţie.
Restituirea de către angajator a sumelor primite conform prevederilor  Legii nr. 335/2013  se face în situaţia în care contractul individual de muncă încetează la iniţiativa acestuia anterior datei prevăzute în contractul de stagiu.

Legea 335 - Conventie
Legea 335 - Tabel nominal
Legea 335 - Declaratie stagiar

Legea 335 - Declaratie angajator

Legea 335 - Declaratie angajator stagiar
 

 

 Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

Legea nr. 279/2005 se adreseaza atat persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, sa obtina o calificare in sistemul de formare profesionala a adultilor, care sa permita ocuparea unui loc de munca si continuarea invatarii, cat si angajatorilor sa isi asigure forta de munca calificata, de calitate, in functie de cerintele proprii.
In sensul prezentei legi, ucenicul este o persoana cu varsta de peste 16 ani care din vointa proprie incheie un contract de ucenicie cu un angajator in scopul obtinerii unei calificari.
Deasemeni, in spiritul aceleasi legi, angajatorul este persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca. Totodata, el are obligatia ca in cadrul derularii activitatii de ucenicie sa desemneze un coordonator de ucenicie, ce va indruma ucenicul in vederea dobandirii competentele profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.
Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul si se organizeaza pe trei nivele de pregatire, astfel:

 • nivel II :12 luni
 • nivel III:24 luni
 • nivel IV:36 luni.
  Formarea profesionala prin ucenicie cuprinde atat pregatirea teoretica, cat si practica in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
  La cerere, angajatorul care incheie un contract de ucenicie poate beneficia de un stimulent  in cuantum de 1.125 lei/lună, acordat din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.
  Angajatorul care beneficiaza de prevederile art. 16 alin. (1) lit. c) si lit. d) din lege sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale ucenicilor pe toata durata contractului de ucenicie.
  Daca incetarea acestuia se face anterior datei prevazute in contract, angajatorul este obligat sa restituie sumele incasate, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii, daca aceasta a avut loc in din motivele prevazute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, modificata.

Legea 279 - Acte necesare
Legea 279 - Adresa
Legea 279 - Conventie
Legea 279 - Anexa plata
Legea 279 - Contract de ucenicie

Facilitati acordate angajatorilor

Facilitati acordate angajatorilor (conf. art. 93 din Legea nr. 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator bugetului asigurarilor pentru somaj.

Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat in conditiile menţionate mai sus, din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.

 

Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi

Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi (conf. art. 48^1 din Legea nr. 76/2002)

In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.

Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta o singura data in cursul unui an calendaristic.

Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta, cel putin un an de la data acordarii sumei.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au participat la programele de pregătire profesională, anterior termenului de un an, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă subvenţia acordată pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. 2, şi nu mai pot beneficia de stimulentul financiar menţionat mai sus pentru  o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.