Subventionarea locurilor de munca

 

Încadrarea absolvenţilor (conf. art.80 din Legea nr. 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
c)  o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă,  pentru absolventii de invatamant superior.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele menţionate mai sus pe o perioada de 18 luni.

Nu beneficiaza de aceste subvenţii angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant, pentru absolventii din aceasta categorie.

Conform Legii nr. 76/2002, prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.

Conform art. 83 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, angajatorii care beneficiază de aceste subvenţii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii.

Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

În perioada celor 3 ani, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, iar cheltuielile necesare pregatirii profesionale vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Conform art. 84 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1), mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati, primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.

Ajutorul financiar prevazut poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1).

Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj.Ajutorul financiar prevazut se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.

 

Încadrarea somerilor in varsta de peste 45 de ani sau a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale (conf. art. 85 din Legea nr. 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea infdicatorului social de referinţă in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

Conform art. 85 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, de facilitatile prevazute, cu exceptia contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajator pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală,  dacă  incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor menţionate, anterior termenului de 2 ani, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. 2

 

Încadrarea şomerilor care mai au 3 ani pana la pensie (conf. art. 85 alin. (5) din Legea nr. 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.

 

 

Acordarea de credite în condiţii avantajoase

Pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi corporatiste, asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate se pot acorda din bugetul asigurărilor pentru şomaj, credite în condţii avantajoase. Creditele se acordă pe baza unor proiecte de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi create, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investiţii, inclusiv perioada de graţie de maximum 6 luni şi, respectiv 1 an pentru asigurarea producţiei, cu o dobândă de 50% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României.

În judeţele în care rata medie anuală a şomajului s-a situat peste rata medie anuală a şomajului pe ţară, comunicată de ANOFM, creditele se acordă în anul calendaristic următor cu o dobândă de 25% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Beneficiază de credite, în condiţile legii, cu dobânda prevăzută anterior, şi persoanele în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii.

Aceştia trebuie să înfiinţeze sau să dezvolte, individual sau împreună cu alţi studenţi, care îndeplinesc condiţiile de mai sus,  întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau care desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoană fizică autorizată.

Beneficiarii de credite trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-să aibă cel mult 249 de angajaţi şi/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu

-activitatea de bază să se realizeze în producţie, servicii sau turism

-pe cel putin 60% din numărul locurilor de muncă nou-create prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii ori de unităţi cooperatiste să fie încadrat personal provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi să fie menţinut în activitate cel puţin 3 ani

-locurile de muncă vacante avute în vedere la acordarea creditelor să nu fie locuri de muncă vacante, rezultate în urma încetării raporturilor de muncă a unor angajaţi în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare