Anunt de participare achizitie servicii publicitate media

Categorie: 
Descriere / Detalii: 

Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 183/2006

 

 

Anunt de participare

la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin

 "cerere de oferte online"

 

In atentia operatorilor economici

 

Autoritatea contractantă  A.J.O.F.M. Iasi, cu sediul in Iasi, str. Cucu nr.1, invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde obiectului achizitiei, să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea următoarelor servicii:  

SERVICII DE PUBLICITATE MASS-MEDIA

(TV, radio, presa scrisă) din cadrul proiectului „Rețea multi-regională de dezvoltare a antreprenoriatului”  – cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Caracteristici generale ale serviciilor:

Campanie de promovare în mass-media:

PROMOVARE TV

  • Realizarea a 2 spoturi TV astfel:

                     - Un spot TV de promovare a culturii antreprenoriale, obiectivul general al proiectului, obiective specifice și activitățile proiectului

                     - Un spot TV de promovare a instruirilor antreprenoriale și instruirilor în competențe informatice de care va beneficia grupul țintă al proiectului

  • Difuzarea a 20  de Spoturi de 30 de secunde pentru promovare proiect/ lună timp de 20 de luni, prin intermediul a 3 televiziuni locale pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est și Muntenia Sud; Interval orar de difuzare: out of prime time.
  • Difuzarea a 20 de Spoturi de 30 secunde pentru promovare instruiri / lună pe o perioadă de 8 luni, prin intermediul a 3 televiziuni locale pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est și Muntenia Sud; Interval orar de difuzare: out of prime time.

 

PROMOVARE RADIO

  • Realizarea a 2 spoturi radio astfel:

                      - Un spot radio de promovare a culturii antreprenoriale, obiectivul general al proiectului, obiective specifice și activitățile proiectului

                      - Un spot radio de promovare a instruirilor antreprenoriale și instruirilor în competențe informatice de care va beneficia grupul țintă al proiectului

  • Difuzarea a 40 de Spoturi de 30 de secunde pentru promovare proiect/ lună timp de 20 de luni, prin intermediul unui post de radio care să emită în regiunile Nord-Est, Sud-Est și Muntenia Sud; Interval orar de difuzare: prime time/out of prime time.
  • Difuzarea a 20 de Spoturi de 30 secunde pentru promovare instruiri / lună pe o perioadă de 8 luni, prin intermediul unui post de radio care să emită în regiunile Nord-Est, Sud-Est și Muntenia Sud; Interval orar de difuzare: prime time/out of prime time.

 

 

PRESA

  • Realizarea a 2 machete publicitare format ¼ (tip portret, tip vedere, tip bandă verticală/orizontală) astfel:

                      - O machetă de promovare a culturii antreprenoriale, obiectivul general al proiectului, obiective specifice și activitățile proiectului

                      - O machetă de promovare a instruirilor antreprenoriale și instruirilor în competențe informatice de care va beneficia grupul țintă al proiectului

  • Tipărirea a 24 de anunțuri presă pentru promovare proiect/ lună timp de 20 de luni, prin intermediul a 2 ziare locale și 2 ziare regionale pentru regiunea Nord-Est și 2 ziare regionale pentru regiunile Sud-Est și Muntenia Sud.
  • Tiparirea a 24 de anunturi presă pentru promovare proiect/ lună timp de 8 de luni, prin intermediul a 2 ziare locale și 2 ziare regionale pentru regiunea Nord-Est și 2 ziare regionale pentru regiunile Sud-Est și Muntenia Sud.

 

1. Denumirea/numele: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi

2.Codul unic de înregistrare: 11390065

3.Adresa:  Iaşi, judetul Iaşi, str. Cucu nr. 1, cod postal 700082

4.Telefon: 0232-254577

5.Fax: 0232-264682

6.E-mail: antreprenoriat.63228@yahoo.com

7.Pagina de Internet: www.ajofmiasi.ro

8.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte online

9.Sursa de finanţare a contractului: FSE prin POSDRU 2007 - 2013

10.Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte. Servicii de publicitate  mass-media (TV, radio, presa scrisa)

11.Locul de prestare a serviciilor: regiunea Nord-Est, regiunea Sud-Est si regiunea Muntenia-Sud

12.Operatorii economici pot depune ofertă pentru întreaga gama de servicii solicitate.

13.Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: 28.02.2013.

14.Informaţii şi clarificări:

a.Compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din documentaţie şi modul de obţinere: Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul A.J.O.F.M. Iasi

b.Documentaţia de atribuire anexată prezentului anunt poate fi descărcată din SEAP (invitatia de participare nr. 300400/22.06.2011) şi de pe pagina de Internet proprie www.ajofmiasi.ro (sectiunea legislatie - alte documente)

c.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.06.2011 / ora limită : 1500 Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0232-254577, e-mail: is_secretariat@ajofm.anofm.ro - persoane de contact Necula Ciprian sau Grigoriu Gheorghe.

15.Data limită pentru depunerea ofertelor: 04.07.2011, ora 1500

16.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Oferta se va depune în format electronic pe SEAP.

17.Limba de redactare a ofertei: limba română.

18.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: data si ora sunt generate automat de către SEAP.

19.Garanţiile ce trebuie furnizate de ofertanţi: 3.500 lei.

20.Modalităţile principale de finanţare şi de plata şi/sau referirile la prevederile care le reglementează: FSE prin POSDRU 2007 - 2013

21.Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: menţionate în Documentaţia de Atribuire.

22.Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: menţionate în Documentaţia de Atribuire.

23.Termenul de valabilitate al ofertei: 60 zile.

24.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.

25.Interzicerea depunerii de oferte alternative: Da.

26.Contestaţiile se transmit:

- fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor

- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.

Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor, Localitate Bucureşti, Str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3, telefon 021.3104641, fax 021.3104642, adresa de e-mail office@cnsc.ro.

Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel Iaşi – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

 

                 

 MANAGER PROIECT,                                             DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

DIRECTOR EXECUTIV,                                                       Ciprian NECULA

  Gabriela VASILACHE                                                                 

          

                                                                          Întocmit,

                                                                        Grigoriu Gheorghe